About the Ayrshire Cattle Breeders' Society of South Africa


Geskiedenis van die Ayrshire Genootskap

Die Ayrshire Genootskap is reeds op 26 April 1916 gevorm met die hoofsaaklike doel om beheer oor die registrasie van stoetvee uit te oefen en te sorg dat die ras suiwer gehou word. Op 17 Maart 1917 onderteken die Registrateur die Sertifikaat wat die Ayrshire as volwaardige ras erken.

Na daar ʼn behoefte ontstaan het dat telers genootskappe ook ʼn rol het om te vervul en die SA Stamboekvereniging aan te vul, het die idee om genootskappe te stig begin vorm aanneem. Reeds in 1913 is die eerste vier genootskappe gestig. In 1917 word die Ayrshire Beestelers Genootskap formeel gestig en die Eerste Algemene Jaarvergadering van lede word op 29 Maart 1917 gehou.

Die Genootskap het op 5 April 1921 by die Registrateur aansoek gedoen om die inlywing van die Ayrshire Genootskap. Op 12 Mei 1921 word dit in die Staatskoerant geadverteer dat die genootskap ingelyf is kragtens die registrasie van die Stamboek Wet, Wet no. 22 van 1920.

 History of the Ayrshire Society

The Ayrshire Society was founded on 26 April 1916 with the main objective to control registration and to make sure that the breed would be kept pure. On 17 March 1917 the Registrar signed the certificate recognising the Ayrshire as a full breed.

After that a need arose that breeders’ associations also have a role to play and to supplement the Stud Book Society; the idea to establish associations began to take shape. The first four breed societies were established in 1913. In 1917 the Ayrshire Cattle Breeders’ Society was formally established with the First Annual General Meeting of members held on 29 March 1917.

On 5 April 1921 the Society applied to the Registrar for the incorporation of the Ayrshire Society. On 12 May 1921 it was advertised in the Government Gazette that the association had been incorporated in terms of the Studbook Act, Act No 22 of 1920.

 Mission and Vision

The Ayrshire Society of South Africa is dedicated to the well-being of its members and shall provide them with leadership and knowledge to ensure individual and collective growth and development in the Ayrshire world.